Werkwijze

Onze werkwijze

Trainingen

 • In een telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten inventariseren we de reden van je aanmelding, je klachten en vragen. Bij de mIndfulnesstraining plannen we een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten
 • Daarna bepalen we in overleg of de training aan kan sluiten bij je wensen.
 • De training vindt plaats volgens de afgesproken bijeenkomsten.
 • Onze trainingen, cursussen en workshops komen meestal niet in aanmerking voor een vergoeding door je zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding bij Jan Hogema
Elk individueel traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Tijdens een intakegesprek (45-60 minuten) inventariseren we samen je klachten en vragen. Op basis daarvan stel ik in overleg met jou een plan van aanpak op. Hierin staat waar we ons op gaan richten en wat de werkwijze is.
 • Begeleiding/therapie. Tijdens de consulten evalueren we regelmatig of we nog op de goede weg zitten en of het traject nog zinvol is, of we kunnen werken naar een afronding.

Betalingen en annuleringen

Individuele consulten
Je kunt een consult na afloop contant (gepast) of met je pinpas betalen. Je kunt een gemaakte afspraak altijd  – dus ook in het weekend en in de avonduren – annuleren. Tot 24 uur van tevoren is dit kosteloos, daarna brengen we bij afwezigheid € 45,- in rekening.

Trainingen
Als je je inschrijft voor een training, ben je verplicht uiterlijk zeven dagen voor aanvang te betalen. Er vindt geen restitutie plaats voor de bijeenkomsten waar je niet aan hebt kunnen deelnemen.

Jouw privacy
Als je voor een individuele behandeling kiest, dan legt jouw behandelend therapeut/begeleider een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht, die ons wordt opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden er gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je therapeut, alleen na jouw expliciete toestemming, opvraagt bij een andere zorgverlener (zoals de huisarts). Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken of tegen de verwerking bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met je therapeut.

Mindfulness Centrum Vught neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij werken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder andere dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke en eventuele medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot je dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • De gegevens uit je dossier worden daarnaast alléén met jouw expliciete toestemming gebruikt;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • Voor waarneming door een andere zorgverlener tijdens onze afwezigheid;
 • Tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens worden dan geanonimiseerd).

Als we om een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zal je therapeut je altijd eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Je dossier wordt conform de wet vijftien jaar bewaard. De website van Mindfulness centrum Vught maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Je zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt, staan alleen de gegevens die nodig zijn om de nota te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’;
 • De kosten van het consult.

Geheimhouding
Zowel jij als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij tijdens trainingen of individuele sessies van elkaar of van anderen ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou of de ander wordt medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of als we redelijkerwijs kunnen aannemen dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Mindfulness Centrum Vught is onderdeel van Hogemuts V.O.F.
Triodosbank: NL21 TRIO 0197 7919 72
Kamer van Koophandel: 59349980
BTW nummer: NL 8534.34.979.B01